TAPESWITCH安全垫,TAPESWITCH传感器,TAPESWITCH传感垫

TAPESWITCH安全垫,TAPESWITCH传感器,TAPESWITCH传感垫

1.jpegTAPESWITCH传感器TAPESWITCH压力开关TAPESWITCH限位开关TAPESWITCH安全垫TAPESWITCH控制模块TAPESWITCH控制单元TAPESWITCH继电器TAPESWITCH检测器TAPESWITCH传感条TAPESWITCH带键槽传感条Tapeswitch公司于1957年在美国成立,公司在1986年逐渐成长并与Rowan Techologies合并,这是一家私营公司,为了更好地服务于越来越有安全意识的客户,Tapeswitch多年来增加互补性电子装置,如安全控制器和光幕安全系统。


如果您需要询价或咨询相关事宜,请微信扫码添加微信客服

关键词:TAPESWITCH安全垫